Rådgivning och Lantmäteri

Funderar du på att stycka av och sälja en bit av din fastighet eller kanske är du överens med din granne om att reglera ett markområde från dennes fastighet till Din. All fastighetsbildning omgärdas av ett omfattande regelverk, där somliga förrättningar möter regelhinder vilket leder till att de måste ställas in.

Vi hjälper dig med rådgivning inom förrättningsprocessen, med preliminär bedömning av om förrättningen går att genomföra eller inte, lyfter fram de regler som eventuellt kan utgöra hinder, exempelvis inom strandskyddat område, krav på markanvändning inom detaljplan, minsta tillåtna areal för jord- och/eller skogsbruksfastigheter etc, samt tipsar Dig hur du kan yrka för att din förrättning ska beviljas. Genom att stötta dig i arbetet att ta fram och bifoga erforderliga handlingar till ansökan, kan förrättningen avsevärt förenklas vilket besparar både tid och pengar.

Exempel på tjänster som vi kan hjälpa dig med:

 • Ombud vid fastighetsbestämningar rörande gränstvister
 • Preliminär bedömning om en lantmäteriförrättning
 • Lämplighetsbedömningar i sakfrågor (strandskydd, biotopskyddad mark, riskbedömning kring planstridighet inom detaljplanerat område etc.)
 • Bedömning av om befintliga servitut berörs av förrättningen eller inte (bereda ärendet).
 • Samfällighetsutredningar
 • Upprätta överenskommelser mellan sakägare inom förrättningens ram
 • Hjälpa sakägare att framställa yrkanden
 • Hjälpa sökanden att fylla i ansökan
 • Bistå med teknisk kompetens åt advokatbyrå som är involverad inom fastighetsbildningsfrågor
 • Bistå Mäklarbyråer med hjälp där det ofta är gränser som är otydliga vid köp och försäljning
1

Rådgivning inom gränsfrågor och fastighetsbildning

Funderar du på att nybilda eller ombilda en fastighet exempelvis stycka av och sälja en bit av din fastighet eller kanske är du överens med din granne om att reglera ett markområde från dennes fastighet till Din, eller reglera Din mark till någon annan fastighet.

Vid anskaffning av mark så gäller stämpelskatt vid köp, kan man istället fastighetsreglera marken ?

Vi vägleder dig med information om hur Du kan beräkna olika alternativ vid avyttring och anskaffning av mark. All fastighetsbildning omgärdas av ett omfattande regelverk, där somliga förrättningar möter regelhinder vilket leder till att de måste ställas in.

Vi hjälper dig med rådgivning inom förrättningsprocessen, med preliminär bedömning av om förrättningen går att genomföra eller inte, lyfter fram de regler som eventuellt kan utgöra hinder, exempelvis inom strandskyddat område, krav på markanvändning inom detaljplan, minsta tillåtna areal för jord- och/eller skogsbruksfastigheter etc, samt tipsar Dig hur du kan yrka för att din förrättning ska beviljas.

Genom att stötta dig i arbetet att ta fram och bifoga erforderliga handlingar till ansökan, kan förrättningen avsevärt förenklas vilket besparar både tid och pengar.

Vi hjälper också till med Samfälligheter, andelar i dessa och frågor om nyttjanderätt. Vi hjälper till med frågor om Officialservitut (bildade av myndighet) och Avtalsservitut (bildade utom myndighet mellan personer eller fastigheter) samt hur man kan utforma dem. Även frågor om Gemensamhetsanläggningar.

2

Gränsutvisning

Är Du som privatperson eller företagare osäker på var gränsen till din fastighet går och/eller har några av gränsmarkeringarna försvunnit.

Med stöd av förrättningskarta, teknisk beskrivning och instrument hjälper vi Dig med att visa var gränsen går.

Vi markerar gränsen med icke varaktig sprayfärg och slår ner stakkäppar av trä.

Vi använder samma underlag och beräkningsmetoder som Lantmäteriet så Du som kund får en god bild av hur din fastighet tillkom samt en uppfräschning av dina gränser, tomt som rågång.

Somliga gränser vars tillkomst har skett i äldre tider kan vara endera tekniskt eller juridiskt oklara, exempelvis gränser som har tillkommit genom s.k. avsöndringar. I sådana fall kan ett myndighetsbeslut krävas för att klargöra den befintliga gränsens läge, vilket görs genom en lantmäteriförrättning som kallas fastighetsbestämning.

Då våra medarbetare har 7-8 års erfarenhet av lantmäteriförrättningar kan vi hjälpa Dig att bedöma huruvida en sådan fastighetsbestämning är nödvändig eller inte, samt underlätta förrättningsprocessen genom att beräkna gränsens mest sannolika läge och att upprätta överenskommelse om fastighetsbestämning mellan berörda fastighetsägare.

3

Utstakning & Lägeskontroll

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats.

Fel placering på tomten eller fel höjdläge kan leda till anspråk på skadestånd från berörda grannar eller dryga kostnader för att rätta till fel i påbörjat bygge.

Därför anger Plan- och ByggLagen att byggnader vid behov ska stakas ut och detta ska utföras av person med grundläggande mätningsteknisk färdighet.

Det är byggherren som ansvarar för att byggnaden uppförs på rätt plats och enligt givet bygglov.

Med utstakning menas att man markerar byggnadens läge i plan och höjd på marken enligt bygglovs-beslutet. Utstakning utförs normalt innan schaktning, men om tomten har stora nivåskillnader bör den schaktas före utstakning. När utstakningen görs i eller vid tomtgräns ska granne kallas till utstakningen.

Byggherren ansvarar för att berörd granne kallas. Utstakning krävs alltid vid nybyggnad av helårs-bostad inom område med detaljplan.

I övriga fall bestämmer miljö- och byggnadsnämnden, i samband med bygglovsgivningen, om utstakning ska ske. Miljö- och byggnadsnämnden kan vid behov även kräva att lägeskontroll utförs.

En lägeskontroll innebär att byggnadens läge kontrolleras innan gjutning av grund så det överensstämmer med bygglovet. Det är så klart mycket enklare att justera en byggnads läge innan grunden har gjutits.

Ytterst är det byggherren ansvarar för att byggnaden uppförs på rätt plats och överensstämmer med det givna bygglovet.

4

Mängdkontroller vid anbud

Beräkning av en teoretisk mängd efter rådande MER (Mät- & ersättningsregler) är tidskrävande och mer komplicerat än vad man kan tro. Därför väljer många att anlita experter inom ämnet och det är där vi kommer in. Vi har lång erfarenhet av mängdreglering och flera sakkunniga mätningsingenjörer, och kan därför lösa uppdrag av alla storlekar. Vi är vana att redovisa efter våra beställares önskemål och att upprätthålla god kontakt under arbetets gång.

Vi ligger i framkant och kan erbjuda unika arbetsmetoder för att skapa struktur vid uppmätningsprocessen.

Kontaktperson för Rådgivning och Lantmäteri

Vill du ha en offert av oss?

Fyll i nedan formulär.

  obligatorisk


  obligatorisk


  obligatorisk