Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta är en produkt som upprättas specifikt för ditt bygglovsärende. Genom mätning på plats och sammanställning av viktiga uppgifter skapas ett rättssäkert kartunderlag för din bygglovsansökan.

Det är krav på nybyggnadskarta vid nyetablering. Vid andra ärenden görs en bedömning i varje enskilt fall. Om du behöver en nybyggnadskarta är det du som kund som beställer den.

  DEFINITION AV NYBYGGNADSKARTA

  En nybyggnadskarta är en handling som upprättas i samband med ny- eller ombyggnad av byggnader och är en del av underlaget vid ansökan om bygglov. Nybyggnadskartan utgör ett underlag för upprättande av situationsplanen.

  Nybyggnadskarta

  Vad innehåller en nybyggnadskarta?

  Nybyggnadskartan innehåller fastighets- och rättighetsgränser, detaljplanebestämmelser, VA-anslutning, ev fjärrvärme, byggnader, gator och vägar, inmätta markhöjder, höjd på färdig gata.

  De detaljer som är uppräknade ovan för nybyggnadskartan är kontrollerade och vid behov nymätta.

  Nybyggnadskartan har skala 1:500

  Hur levereras nybyggnadskartan?

  Kartan levereras i .dwg och .pdf format. Vi kan även leverera kartan i önskat fysiskt format, t.ex. A1, A3, A4.

  nybyggnadskarta-3d
  ritning

  Kontakta Oss

  Finlandsgatan 48, 164 74 KISTA